Privacybeleid Die Trageschule® België

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres www.dietrageschule.be (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Nele Allaert; Buik tegen Buik.
ondernemingsnummer: 0652.784.561
zetel: Zonnestraat 44, 9100 Nieuwkerken Waas
(hierna: “Buik tegen Buik”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buik tegen Buik, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Buik tegen Buik raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
1.3. Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (uitvoering van) (diensten)overeenkomsten met de klanten van Buik tegen Buik (in welk geval laatstgenoemde louter de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke). Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen of van derden zoals ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Buik tegen Buik.
1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Buik tegen Buik die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers (bv. dienstverleners of transportbedrijven) die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.
1.5. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: nele@dietrageschule.be.
Buik tegen Buik zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.
1.6. Buik tegen Buik behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 6 juli 2019.
1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vennootschapsnaam: Nele Allaert
Handelsnaam: Buik tegen Buik
Maatschappelijke zetel: Zonnestraat 44, 9100 Nieuwkerken Waas
Ondernemingsnummer: 0652.784.561
E-mail: nele@dietrageschule.be
Hyperlink Website: www.dietrageschule.be

3. Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Gelieve contact op te nemen met nele@dietrageschule.be

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1. Buik tegen Buik verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
4.1.1. Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
4.1.2. Klanten- en leveranciersbeheer;
4.1.3. Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatieopvolging;
4.1.4. Het verzenden van de gehuurde goederen;
4.1.5. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.
4.1.6. De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
5.1.1. u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website);
5.1.2. de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of
5.1.3. indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Buik tegen Buik of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent;
5.1.4. de verwerking een wettelijke verplichting is.

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het vakje “Accepteren” aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van de website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de website – geeft u Buik tegen Buik de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

6.1.  Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt): naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

6.2.  Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de website van Buik tegen Buik verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vindt u in onze cookie policy.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics: Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Buik tegen Buik)?

  • de IT-provider(s) van Buik tegen Buik in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT-infrastructuur
  • dienstverleners inzake marketing
  • boekhouder(s)/accountants van Buik tegen Buik
  • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Buik tegen Buik

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

8.1. Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief).

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan 2 jaar.

10. Wat zijn uw rechten?

10.1.  U hebt het recht om ons te verzoeken om:
– inzage van uw persoonsgegevens;
– verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
– beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2.  U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3.  U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4.  Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5.  U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10.6.  De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7.  Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Buik tegen Buik op nele@buiktegenbuik.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

11. Wat zijn onze verplichtingen?

11.1.  Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2.  Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3.  Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

11.4.  Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Buik tegen Buik contacteren op het e-mailadres nele@buiktegenbuik.be.

11.5.  Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor
u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: nele@dietrageschule.be